Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.

Privacy- en cookieverklaring

Wij hechten belang aan uw privacy, streven ernaar uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt en de daarop beschikbare diensten gebruikt, laat u bepaalde gegevens achter bij ons. In onze praktijk laat u ook persoonsgegevens achter, in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u afneemt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • naam en adresgegevens
 • geslacht
 • Burger Service Nummer (BSN)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gegevens over uw gezondheid
 • de naam van uw zorgverzekeraar
 • de naam van uw andere zorgverleners
 • het tijdstip van uw afspraak
 • betalingsgegevens
 • IP-adres

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden van de gegevensverwerking

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het aanmaken van dossier om u in te schrijven bij de praktijk
 • het bijhouden van uw medische dossier
 • het inplannen van een afspraak
 • het uitvoeren van een behandeling
 • het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • het versturen van een nieuwsbrief
 • het verbeteren van onze dienstverlening
 • het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in principe alleen aan derde partijen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt slechts plaats wanneer dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons te kunnen uitvoeren of wanneer de wet ons daartoe verplicht.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen onze praktijk is er een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn, hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u daar gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van de website van onze praktijk gebruiken wij ‘analytic cookies’, om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt, zodat wij verbeteringen kunnen doorvoeren.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten, waaronder het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Tevens kunt u bij ons het verzoek neerleggen om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien altijd uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@mondzorgbrabant.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 076 – 78 511 50. Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen te reageren op uw verzoek.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite worden bekendgemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.